may mình chả dính, khéo nó inbox cho mình, mình cũng bị lừa ấy chứ!