Admin điều tra rõ chuyện này, cần phải có biện pháp mạnh đối với những kẻ này. Để còn tạo lòng tin cho anh em diễn đàn ngày càng tham gia chia sẽ học hỏi sôi nổi nữa.