Chưa có tin chính từ bác admin thì chưa biết được chuyển gì các bác đừng đoán già đoán non nữa