Lưu lại để nghiên cứu khi tiềm lực kinh tế mạnh hơn