Đây là chia sẻ kinh nghiệm để trả lời bản quyền trong youtube , hỗ trợ cho người không biết tiếng anh đó . Em tiếng anh cũng tạm tạm tự dịch được nhưng nhiều bạn rất cần dù gì cũng cám ơn thơt đã...