Theo như trong bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ của công ty môi trường có trích dẫn thì khỉ đầu chó có thể phân biệt chính xác số lượng ít hay nhiều của các vật khác nhau.


...