không liên quan nhưng hồi trước có 1 ông cũng có biết về PHP... và ổng đặt làm 1 website, ông này ỷ ổng biết về PHP nên "cứ cầm đèn chạy trước ô tô" ra vẻ ta đây là hiểu biết lắm, nói chưa hết mà...