Người ta là người nước ngoài thì chơi toàn tiếng anh là đúng rồi