cảm ơn bài viết chia sẻ của bạn, rất hữu ích cho người như mình