Một trong những điều thông thường bạn có thể tìm thấy với tất cả các bài viết trong blog của tôi và dòng Google+ là, tất cả họ đều có một bức tranh hấp dẫn (tốt, tôi cho rằng họ đang hấp ;-)) với nó....