mình không biết cái này, ai chỉ rõ cho mình với, thank