đúng là cá bác nên ủng hộ mỗi a e tham gia cá độ 1 textlink tại trang chủ QBW 2 tháng đê