Tôi là một SEOer mang tiếng là chém gió. Nhưng có mấy ai hiểu rằng tôi đang từng bước học dần dần. Dù đời tôi đã 30 tuổi.

Tôi khâm phục những nhân tài SEO thế hệ đi trên như Du NguyễnEric DoanMetz...