Bây giờ muốn tạ địa chỉ cho công ty nó gửi thư về đến địa chỉ để xác nhận nữa không.