Mình củng thấy bình thường, không hề hơn kém mấy, đôi khi lại phức tạp cho người dùng