E cài có 4 addon chưa có ý định cài thêm vì thấy firefox quá chậm :(