Đọc xong mà chưa thực hành được. Phải có thời gian nghiên cứu thêm.