"muốn giỏi seo phải thực hành nhiều"- quá chuẩn luôn. thực hành nhiều sẽ cho ta nhiều kinh nghiệm thực tiễn mà