giờ hầu như các doanh nghiệp hầu như ai cũng phân thích hết rồi.
nhưng lại không đủ kinh phí để thực hiện