Có cách nào viết bài mà ít trùng lặp không các bạn.