ở đấy toàn seoer Việt Nam mà bác chơi toàn tiếng anh như vậy thì lại phải dịch rồi