Ad có chi nhanh nào trong bình dương không. gặp nhau làm ly cafe trao đổi cụ thể ạ