Seo của bác là seo content + backlink, hay chỉ cắm backlink chất vào thôi. Vì nếu không có content chất, đầy đủ, thì không thể gọi là lâu dài được, mà khách click vào thì cũng out ra sớm thôi...