200 yếu tố trong khi seor có 2 yếu tố là nội dung và link