Em cũng chưa thử email mar, không biết hiệu quả không :))