Mình xài redirect tên miền www về non-www nên chỉ sử dụng non-www, mình chèn đoạn code:

<rewrite>
<rules>
<rule name="Remove WWW prefix" >
<match url="(.*)"...