Sau bao ngày khổ luyện, từ khóa về nhà đất là nhà đất Vũng Tàu vừa được top 9 (nhà đất Đồng Nai cũng chuẩn bị vào). Cũng không có gì to tát lắm, vì từ này cũng là 1 từ khóa địa phương nhưng do lĩnh...