Chúc mừng bác.Bác có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho em với