tks . Để mình ngâm cứu thêm chứ mình mới cũng không rõ làm về viral