Bác làm giỏi thế, chỉ cho em với, em đang muốn làm từ cocobay da nang mà không sao lên nổi