Mình dùng công cụ Google Keyword Tool để seach 2 từ khóa của mình là:
còi hú và còi báo động nhưng không ra được bảng thống kê. mong các pro giúp đỡ.