Hay thật mình cũng chỉ quan tâm tới việc tạo liên kết thôi chú chưa quan tâm tới vấn đề này! giờ thì mình phải quan tâm thôi! thanks for share