lạy hồn, cái cây bon sai đầu tiên chắc vài trăm củ mất :lanh-run::lanh-run: