Không những khó hiểu mà khó làm nữa chớ bác ơi
Còn chưa nói đến sự mất thời gian và công sức