Tính năng này mình thấy cũng lâu rồi , bạn vào google search 1 nùi tool để thông kê lượt truy cập vào site