đẹp thì có đẹp mà sao bằng cây thủy sinh hoàng nguyên green được.