Chắc lừa đảo đóng tiền quá. Nội dung lừa đảo là gì thế admin