sao lừa đc nhỉ, nếu chuyển khoản thì có hiện đầy đủ tên người sở hữu mà:do-mo-hoi: