Tuân theo đúng quy luật phát triển của xã hội thôi! công nghệ thông tin phát triển thì social media cũng theo quy luật phát triển theo!