TÌm kiếm keyword có 2 công cụ mình thường dùng
1. Hỏi
2. Google keywords

Còn các công cụ khác cũng tương tự thôi. dùng nhiều mất thời gian tổng hợp