Mình cứ tìm hiểu để biết, khi nào lỗi nhỏ thì có thể tự làm lại được