Đây là code file .htacess trong từng option khác nhau, vậy code cơ bản cần có trước khi thêm code của từng option cần những gì vậy bạn