Html 5 đẹp nhẹ, quan trọng là bây giờ dang hít. Ai lam web giờ cũng sử dung HTml5