thớt có vấn đề gì thế mà em vào đọc bài viết không hiểu được cái gì cả