Công cụ phân tích thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và những mối đe dọa đối với một doanh nghiệp. Chỉ ra một số nhầm lẫn phổ biến khi sử dụng.

Công cụ phân tích SWOT
SWOT là một công cụ phân tích đựơc...