Do hệ thống site ảnh http://123uppic.com lúc trước gặp tình trạng bị hack, có malware bằng cách chèn iframe tới 1 trang mã độc của tụi China, đã fix rồi nhưng bất cứ hình nào ở website này mà Avast...