Chẳng biết thằng Micorosft Security Essential good kiểu nào nhỉ. Ngày xưa cố ép để xài nó mà cuối cùng phải remove. Cảm giác nó chuối cuối sao đó. Sau này chẳng dùng thằng nào hết. Cứ sống chung với...