bài viết hay:hoan-ho:. Nhưng cũng tùy vào loại hình kinh doanh để thu hút lượt tracffic ổn định. Có tracffic là có tất cả(người dùng và GG)