chuẩn seo cuối cùng vẫn là hợp với người dùng , nội dung có hay thì người ta mới đọc , mình thấy vậy là chuẩn seo