Chiến lược từ khóa theo mình phải xây dựng ngay từ đầu để đảm bảo cho yếu tố seo là mạnh nhất